Welke informatie wordt uitgewisseld in het kader van de CRS?

Alle financiële instellingen moeten de volgende gegevens rapporteren van hun klanten die fiscaal woonachtig zijn in een ander land dan België (als dat een land is dat de CRS toepast):

  • de persoonsgegevens van de klant (naam, officieel en correspondentieadres, belastingidentificatienummer, geboorteplaats en - datum);
  • de rekeningnummers van zicht-, spaar-, termijn- en effectenrekeningen waarvan de klant titularis of medetitularis is;
  • de saldi op deze rekeningen, rente-inkomsten, dividenden en opbrengsten van verkopen en opnames;
  • de gerapporteerde saldi van effectenrekeningen zijn gebaseerd op de laatst gekende koersen op 31 december. Deze kunnen verschillen van de saldi in uw jaarrapport, die rekening houden met koersen van fondsen per 31 december die begin januari gepubliceerd worden. 

De informatie zal worden uitgewisseld voor:

  • privéklanten die titularis zijn van een rekening, ook titularissen die minderjarig zijn
  • leden van een onverdeeldheid, vennootschappen en hun uiteindelijke begunstigden en zelfstandigen.