Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

1. Het recht van inzage op uw gegevens en het verbeteren van fouten en onnauwkeurigheden
U kunt altijd de persoonsgegevens inkijken die we over u hebben.
Het is ook belangrijk dat alle persoonsgegevens die we gebruiken correct, up-to-date en relevant zijn. U kunt ons altijd vragen om uw gegevens te verbeteren als u denkt dat die onjuist of onvolledig zijn. Hiervoor vragen we u om contact met ons op te nemen.

2. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens
Omdat we uw gegevens verwerken op basis van het bestaan van een contract of op basis van een toestemming, hebt u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat om ze te kunnen zenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Om dat te doen, vragen we u om contact met ons op te nemen.

3. Het recht op het wissen van uw persoonsgegevens
U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen als:

  1. uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
  2. u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke redenen zijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
  3. u zich verzet tegen het verwerken van uw persoons gegevens voor de gerechtvaardigde belangen van Triodos Bank;
  4. u gelooft dat uw persoonsgegevens niet onderworpen zijn aan een rechtmatige verwerking;
  5. uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Om dat te doen, vragen we u om contact met ons op te nemen.
Toch kan Triodos Bank uw verzoek (geheel of gedeeltelijk) om dwingende redenen weigeren. Zeker bij het bewaren van uw gegevens die noodzakelijk zijn om de Bank in staat te stellen haar wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld bewaringstermijnen), voor het bewijs of de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen.

4. Het recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens voor een beperkte periode en onder bepaalde omstandigheden te vragen. Dat kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als u het gevoel hebt dat uw persoonsgegevens die door Triodos Bank zijn bijgehouden onnauwkeurig zijn, niet wettelijk behandeld worden of niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld. Om dat te doen, vragen we u om contact met ons op te nemen.
Triodos Bank heeft het recht uw persoonsgegevens op te slaan voor de duur van het onderzoek.

5. Het recht van bezwaar op de verwerking
U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door Triodos Bank, als u betwist dat we een gerechtvaardigd belang in dat kader kunnen inroepen. Om dat te doen, vragen we u om contact met ons op te nemen.

6. Het recht op intrekking van uw toestemming
Als u nog geen klant bent bij Triodos Bank en u informatie over Triodos Bank hebt aangevraagd, werd u de toestemming gevraagd voor het gebruik van uw gegevens bij het verzenden van documenten. Als u uw toestemming wilt intrekken, vragen we u om contact met ons op te nemen.

7. Het recht om klacht neer te leggen
Elke vraag over de uitoefening van dat recht kan op elk moment en kosteloos worden gedaan. Neem daarvoor contact met ons op via gdpr@triodos.be of per post: Triodos Bank, Complaints Management,Boudewijnlaan 31/5 - 1000 Brussel.
In geval van een conflict over de behandeling van uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij uw relatiebeheerder, door het sturen van een brief naar Triodos Bank, Complaints Management, Boudewijnlaan 31/5 - 1000 Brussel of door het sturen van een e-mail naar complaints@triodos.be.
U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit door een brief te sturen naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of door het sturen van een e-mail naar contact@apd-gba.be.