Wat betekent het openen van een handelsrekening bij Captin op fiscaal vlak?

Door een handelsrekening te openen en te hebben bij Captin, een vennootschap naar Nederlands recht, bent u als Belgisch ingezetene gebonden aan de Belgische wetgeving in verband met het aanhouden van rekeningen in het buitenland. De handelsrekening bij Captin kwalificeert als een effectenrekening onder het Belgisch recht. Dit houdt voor u bepaalde verplichtingen in. Het is zeer belangrijk om hiermee rekening te houden, anders riskeert u fiscale boetes, een verhoging van de te betalen belasting en/of nalatigheidsinteresten.


Uw belangrijkste verplichtingen zijn:

  • Uw handelsrekening aangeven bij de Nationale Bank van België (enkel voor natuurlijke personen):de aangifte van uw handelsrekening bij de Nationale Bank van België moet ten laatste gebeuren op het moment waarop u uw aangifte personenbelasting waarin u voor het eerst de handelsrekening moet aangeven, dient in te dienen. De aangifte bij de Nationale Bank van België dient in principe slechts eenmaal plaats te vinden.
  • In uw belastingaangifte (enkel voor natuurlijke personen) : wanneer u als natuurlijke persoon de handelsrekening opent, moet u ze vanaf het jaar erop aangeven in uw aangifte personenbelastingen. Voor de aangifte voor aanslagjaar 2022 was dat in vak XIII, rubriek A (dit kan evenwel veranderen in de toekomstige aangiftes). Opent u de rekening in 2023, dan dient u ze voor het eerst te vermelden in uw aangifte van aanslagjaar 2024 (dat betrekking heeft op inkomstenjaar 2023).
  • Taks op beurstransacties: de Belgische taks op beursverrichtingen blijft onverkort van toepassing op transacties die u afsluit op het Captin-platform, of het nu gaat om aankoop of verkoop. Net zoals Triodos Bank tot nog toe deed, zal Captin voor elke transactie het belastingbedrag in mindering brengen op de transactie. Er verandert niets voor u.
  • Roerende voorheffing: indien u een dividend ontvangt, is dit voor u een belastbaar inkomen. Indien u het dividend in geld ontvangt via een tussenpersoon in België (dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien het dividend wordt ontvangen op een bankrekening in België, zoals bij Triodos Bank België), wordt de belasting in principe in de vorm van een roerende voorheffing ingehouden. Indien u een dividend in certificaten ontvangt, moet u dit zelf aangeven in uw aangifte inkomstenbelastingen. Van zodra die mogelijkheid bestaat, lichten wij u verder in.

Deze informatie is van algemene aard en niet bedoeld als specifiek belastingadvies voor uw concrete situatie.

In geval van specifieke fiscale vragen omtrent uw concrete situatie is het verstandig om uw belastingadviseur te raadplegen.

Raadpleeg de veelgestelde vragen over buitenlandse rekeningen op de site van de Nationale Bank van België