Moet ik roerende voorheffing betalen op mijn rente-inkomsten?

Bij een gereglementeerde spaarrekening is de eerste schijf rente-inkomsten van 980 euro voor inkomsten 2023 vrijgesteld van roerende voorheffing. Voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden is dat het dubbele,  m.a.w. een plafond van 1960 euro voor het inkomstenjaar 2023.
Boven die grenzen wordt een roerende voorheffing van 15% ingehouden.


De vrijstelling van de roerende voorheffing wordt als volgt toegepast: bij elke uitbetaling van rente-inkomsten (basisrente en/of getrouwheidspremie) wordt gecontroleerd of het totaalbedrag dat in het lopende kalenderjaar werd uitbetaald, de grens voor de vrijstelling van roerende voorheffing niet heeft overschreden. 
Die controle gebeurt automatisch, voor elke rekening afzonderlijk. Maar wanneer je verschillende rekeningen (eventueel bij verschillende banken) hebt, dan moet je zelf de opstelsom maken en het juiste bedrag invullen in je belastingaangifte.