Hoe worden de rekeningen van een overledene vrijgegeven?

Triodos Bank kan de blokkering op het geheel van rekeningen van de overledene en/of van de langstlevende echtgeno(o)t(e) opheffen na ontvangst van de volgende documenten :

  • een kopie van de overlijdensakte. Die kan u verkrijgen bij de gemeente waar de persoon overleden is.
  • een kopie van de akte van erfopvolging zoals opgemaakt door de notaris of een kopie van het attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor van de woonplaats van de overleden persoon. Die documenten vermelden de erfgenamen van de overledene en het deel van de erfenis waarop zij recht hebben.
    U kunt dat attest van erfopvolging alleen maar aanvragen als aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: de overleden persoon is gehuwd zonder huwelijkscontract, er is geen testament en er zijn geen 'onbekwame' erfgenamen (zoals minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarde).
  • de instructies van de erfgenamen in verband met de verdeling van de beschikbare tegoeden op rekening. Concreet sturen we dan op basis van de akte van erfopvolging of het attest van erfopvolging, een document voor de vrijgave van de rekeningen naar de langstlevende echtgeno(o)t(e) of als die er niet is, naar een of meerdere erfgenamen.
  • een recto-versokopie van de identiteitskaart van alle erfgenamen