Hoe meld ik het overlijden van een naaste aan Triodos Bank?

Alle banken waar de overleden persoon een rekening had, moeten op de hoogte gebracht worden van het overlijden (of het nu gaat om een spaar-, termijn-, zicht- of effectenrekening).
Als de overledene gehuwd was, dan moeten de banken waar de langstlevende echtgeno(o)t(e) een rekening heeft ook geïnformeerd worden zelfs als die persoon alleen titularis is van die rekeningen. In het geval van wettelijk of feitelijk samenwonenden, is het voldoende om de banken van de overleden persoon te informeren.

Je kan het overlijden via e-mail naar info@triodos.be of per brief melden (Triodos Bank, Customer Services, Hoogstraat 139/3 - 1000 Brussel). Voeg er altijd de volgende gegevens bij:

  • een kopie van de overlijdensakte, te verkrijgen bij de gemeente waar de persoon overleden is.
  • jouw naam en voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en/of postadres. Geef ook de graad van verwantschap aan met de overledene: partner, broer/zus ....

Zodra we op de hoogte zijn van het overlijden, blokkeren we de rekeningen waarvan de overledene en de langstlevende echtgeno(o)t(e) titularis of medetitularis zijn zowel gemeenschappelijk als in onverdeeldheid. De blokkering gebeurt niet voor de rekeningen op eigen naam van de langstlevende samenwonende partner. Daarna sturen we een uittreksel naar de fiscale administratie met het overzicht van de beschikbare saldi voor de verschillende rekeningen. Dat overzicht geeft de toestand weer op 00.00u. van de dag van het overlijden. De lijst van de activa en effecten wordt dus samengesteld op basis van de toestand op de dag vóór het overlijden.

Als je de banken van de persoon die overleden is niet kent, kan je de website van Febelfin raadplegen. Zij kunnen aangeven bij welke financiële instellingen de overleden persoon tegoeden heeft.
Voor levensverzekeringen bestaat er geen gelijkaardige dienst. Toch kan Sigedis, een initiatief van verschillende federale overheidsdiensten, jou helpen om het geheel van de aanvullende pensioenen (tweede pijler) van de overleden persoon terug te vinden. Meer info daarover op de website van Sigedis.

We hebben bijkomende documenten nodig in de volgende gevallen:

  • Als een of meerdere erfgenamen gedomicilieerd is/zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER): een ‘attest van borgstelling’. Dat document wordt in België afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor en bevestigt dat de successierechten werden betaald of dat er een borg werd gesteld om de betaling ervan te verzekeren.
  • Als een of meerdere erfgenamen minderjarig zijn of handelingsonbekwaam werden verklaard, vragen we jou ook te zorgen voor een akkoord van de vrederechter in verband met de aanvaarding van de erfenis. Dat is een formaliteit die ervoor zorgt dat de erfgenamen beschermd zijn in het geval van een deficitaire erfenis.

De EER verzamelt de 28 landen van de Europese Unie (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Zweden) en ook IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en de overzeese gebieden: Azoren, de Canarische Eilanden, Guadeloupe, Guyana, Madeira, Martinique, Réunion en Saint-Martin.